Eigenaren en beheerders

Wij helpen de belangen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld (eigenaren en molenaars!) te vertegenwoordigen in de richting van de drie overheidslagen rijk, provincie en gemeenten. Daarbij staat het de eigenaren vrij om zelf contact te leggen met het plaatselijke gemeentebestuur.

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie

helpt de belangen van de gehele Noord-Hollandse molenwereld (eigenaren en molenaars!) te vertegenwoordigen in de richting van de drie overheidslagen rijk, provincie en gemeenten. Daarbij staat het de eigenaren vrij om zelf contact te leggen met het plaatselijke gemeentebestuur.
Doel:

De contacten tussen de moleneigenaren onderling te verbeteren en te versterken (ondermeer door het jaarlijks organiseren van een molencontactdag).
De moleneigenaren te ondersteunen bij hun taken op het gebied van regelgeving zoals de SIM, subsidieaanvragen,  fondsenwerving, molenbiotoop, en op juridisch-, planologisch- en strategisch gebied.
Als service-instituut te fungeren voor de molenwereld. Facilitaire ondersteuning zal worden ingehuurd.

Provinciale subsidies

Voor restauraties kan jaarlijks een aanvraag worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. De Molenfederatie is bestuurlijk en ambtelijk vaak in overleg over de voorwaarden. Diverse malen werd de regeling ten gunste van de molens aangepast. Bekendmaking over het indienen van aanvragen gebeurt op deze website onder Algemeen/Nieuws voor eigenaren/molenaars, en een overzicht op Algemeen/Provinciale subsidies.

Voor onderhoud kan eens per drie jaar een aanvraag worden ingediend bij de provincie. Ook die gelegenheden worden bekend gemaakt op onze site onder Algemeen/Nieuws voor eigenaren/molenaars, en een overzicht op Algemeen/Provinciale subsidies.

Rijkssubsidie: SIM-regeling

De Noord-Hollandse Molenfederatie ondersteunt eigenaren van molens bij het in goede staat brengen en houden van alle monumentale molens van Noord-Holland. Molens kunnen alleen in goede staat blijven als er voortdurend onderhoud wordt gepleegd. De SIM-regeling  van het rijk speelt daar op in. Als een eigenaar een periodiek instandhoudingplan over een periode van 6 jaar indient kan hij over die periode een bijdrage in de onderhoudskosten krijgen. Jaarlijks moet hij onderhoud plegen. De Molenfederatie ondersteunt de eigenaren hierbij. Als een molen te slecht is voor deze regeling en een restauratie noodzakelijk is, dan helpt de Molenfederatie de eigenaar om een restauratie van de grond te krijgen. Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaris van de Molenfederatie: Gerard van Beusekom (06) 26 36 55 93.

Weidemolenfonds: bijdrage onderhoud of restauratie weidemolens

In 2014 is een bedrag uit het Bank Giro Loterij Fonds door De Hollandsche Molen beschikbaar gesteld aan de NH-Molenfederatie. Dit bedrag was bestemd om het onderhoud en de restauratie van houten en stalen weidemolens in Noord-Holland kunnen te financieren. Vanuit dit fonds, beheerd door de NH-Molenfederatie zijn verschillende projecten gefinancierd. Vanwege het succes van de eerste tranche van subsidietoekenningen, is in overleg met de vereniging De Hollandsche Molen een tweede bedrag voor 2015/2016 beschikbaar gesteld.

In totaal zijn 17 projecten voor het opknappen van weidemolens vanuit het Weidemolenfonds financieel ondersteund. Als eigenaar van een weidemolen kunt u een verzoek tot financiële ondersteuning indienen bij g.beusekom@kpnplanet.nl

Vervolgens zal met u worden bezien op welke wijze financiering van uw project mogelijk is.

Verzekeringen

Al jarenlang drukken de stijgende(niet subsidiabele) kosten van de premies voor de brand-  en stormverzekering zwaar op de begroting van moleneigenaren. De Hollandsche Molen heeft in 2022 de Werkgroep Verzekeren ingesteld. Naar verwachting zal in 2024 door deze werkgroep een Vereniging Restauratiefonds in het leven worden geroepen waar moleneigenaren zich bij kunnen aansluiten om de gevolgen van brand en storm te dekken.

Zie ook Onderzoek verzekeringen.

Financiële problemen

In maart 2010 heeft de molenfederatie een belangrijk rapport gepubliceerd over de financiële situatie van de molens in Noord-Holland. Alle problemen waar eigenaren, zowel stichtingen als verenigingen als particulieren, tegenaan lopen worden geanalyseerd. De rol van provincie, gemeenten en waterschappen wordt belicht. U kunt het rapport downloaden.

Onderlinge uitwisseling van ideeën en ervaringen

De jaarlijkse Noord-Hollandse Molencontactdag voor moleneigenaren, -beheerders en molenaars is een belangrijk podium voor eigenaren om met elkaar in gesprek te komen en te zien op welke wijze anderen zich bezighouden met het molenbehoud. De contactdag werd voor het eerst georganiseerd in 1995. Hij trekt jaarlijks gewoonlijk meer dan honderd bezoekers. ’s Ochtends worden door terzake deskundigen enige inleiding gegeven, en ’s middags enkele molens bezocht.
Sinds 2008 worden op de contactdagen door de gedeputeerde Cultuur van de provincie de Noord-Hollandse Molenprijzen uitgereikt.

Helpende instanties

Voor de eigenaren en beheerders van molens zijn er nog twee andere organisaties die hen helpen om hun molen(s) in stand te houden:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De molendeskundigen voor Noord-Holland zijn de heren Gerard Troost  G.Troost@cultureelerfgoed.nl en Wouter Pfeiffer  w.pfeiffer@cultureelerfgoed.nl

Vereniging De Hollandsche Molen

Op landelijk niveau is Vereniging De Hollandsche Molen werkzaam voor alle moleneigenaren in Nederland. Zij ondersteunt bij technische vragen, biotoopproblemen en zij onderhoudt goede contacten met organisaties die de molenwereld financieel ondersteunen zoals met gelden van de Vriendenloterij en van het Cultuurfonds.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De molenaars, de vrijwilligers, maar ook de bezoekers van een molen vallen, op grond van de Arbo-wet, onder de zorgplicht van de moleneigenaar. De RI&E is een manier om in zes stappen te komen tot een goede arbozorg. De belangrijkste zijn: een inventarisatie van de knelpunten, het bepalen van de prioriteiten en opstellen en periodiek herzien van het plan van aanpak. Eén en ander wordt uitvoerig toegelicht. De vernieuwde RI&E is op 3 januari 2023 van kracht geworden en zal een belangrijke voorwaarde worden bij het aangaan van een brand- en storm verzekering.

De RI&E is gratis te downloaden op de website van De Hollandsche Molen.